گزیده صحبت های دکتر ابوالقاسم عیسی مراد(دبیر علمی همایش) در نشست هم اندیشی
03 اسفند 1401
گزیده صحبت های دکتر ابوالقاسم عیسی مراد(دبیر علمی همایش) در نشست هم اندیشی

*مساله روانشناسی امروز، دیگر صرفا اختلال نیست و روی آوری به سلامت معنوی، گامی در جهت پویاتر کردن تحقیقات روانشناسی می باشد.

*حتما در پایان همایش، لازم است که یک بسته سیاستی را به برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان حوزه آسیب های روانی-اجتماعی-فرهنگی، ارائه دهیم. 

*ما امروزه،با آسیب های نامرئی روبرو هستیم که بایستی آنها را مورد توجه و دقت قرار دهیم.

login